רגולציה

המלצות ועדת גלאי השנייה בגין דיווח כמותי על חשיפה לסיכונים
הרשות לניירות ערך עיגנה בשנת 2006 בחקיקה את המלצות ועדת גלאי השנייה בנושא דיווח על חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.

במסגרתה נדרשים תאגידים לדווח במפורט, בין היתר, אודות סיכוני השוק אליהם הם חשופים, על מדיניות התאגיד בניהול סיכוני השוק ועל

אמצעי הפיקוח הננקטים בתאגיד ביחס לסיכוני השוק וניהולם. לדוח המלא של ועדת גלאי.

הדיווח האיכותי בדבר חשיפה לסיכונים נמצא בקרב חלק מהחברות כלקוני וכלוקה בחסר. עקב כך, המליצה וועדת גלאי השנייה כי את הדיווח

האיכותי ילווה דיווח כמותי, שיכלול מבחני רגישות לגורמי הסיכון להם חשופות החברות. דיווח כמותי של תוצאות מבחני הרגישות מחייב את

כל החברות הציבוריות, ובנוסף, חברות שעיקר עיסוקן הוא בתחום הפיננסי, נדרשות לדיווח כמותי נוסף לפי מודל (VaR (Value at Risk .