סילבוסים לדוגמה

קורס ניהול סיכונים מותאם ספציפית לצרכי התאגיד

סליבוסים לדוגמה

קורס מנהל סיכונים ראשי - CMO

מפגש  נושא המפגש
מפגש 1
נושא ראשי: מהו ניהול סיכונים תאגידי?
נושאי משנה: מתודולוגיה בניהול סיכונים תאגידי, מושגי יסוד, מודלים מקובלים בניהול סיכונים 
תאגידי, עקרונות בניהול סיכונים תאגידי; שיטות סיווג של סיכונים; שיטות למיפוי וזיהוי סיכונים; 
הבנת גורמי הסיכון וכיצד הם נובעים מפעילותו השוטפת של הארגון.
מפגש 2
נושא ראשי: מודלים בניהול סיכונים כולל
נושאי משנה: מודלים לזיהוי סיכונים; מדידה; הצגת דרכי טיפול חלופיות;
מודל COBIT ;Turnbull (UK) ;COSO ERM 
מפגש 3
נושא ראשי: רגולציה ודרישות יישום וגילוי בעולם
נושאי משנה: רגולציה בתחום ניהול סיכונים בעולם; דרישות הביצוע והגילוי בבורסות מרכזיות 
בעולם בנושא ניהול סיכונים; ניהול סיכונים בראיית חוק סרבנס אוקסלי; ניהול סיכונים בהיבט 
הרגולציה באיחוד האירופי.
מפגש 4
נושא ראשי: רגולציה ודרישות יישום וגילוי בישראל 
נושאי משנה: ועדת גושן-קוד ממשל תאגידי בישראל; ועדת גלאי; ועדת חמדני;
דרישות הביצוע והגילוי בנושא ניהול סיכונים בישראל; תקנות רשות החברות הממשלתיות; הנחיות 
רשות ניירות ערך בישראל; פרויקט שיפור הדוחות - רשות נירות ערך בישראל - פרק גורמי סיכון
הרצאת אורח: רגולציה כניהול סיכונים - סקירה רגולטורית על דרישות ניהול הסיכונים בישראל
מפגש 
5-6
נושא ראשי: ניתוח סיכונים על פי תפיסת D&B:
נושאי משנה: בחינת כלים לטיפול בסיכונים הבאים:
 סיכון פוליטי  - מצב הביטחון הפנימי והחיצוני עקביות ויציבות במדיניות הכלכלית 
הפיסקאלית והמוניטארית המעידים על יציבות הסביבה העסקית 
 סיכון מסחרי  - כיבוד חוזים; שקיפות רגולטורית; רמת השחיתות; משתנים הקובעים את 
רמת הסיכון הספציפית של שותף עסקי; סיכוני לקוח 
 סיכוני מאקרו  - שיעור האינפלציה; הגירעון התקציבי; כמות הכסף; שיעור הצמיחה;
הגורמים הקובעים האם המדינה יכולה לספק צמיחה כלכלית ברת קיימא הולמת של 
הזדמנויות עסקיות 
 סיכון חיצוני - האיזון בחשבון השוטף; תנועות ההון; יתרות מטבע החוץ גודל החוב החיצוני  
ושאר הגורמים הקובעים האם המדינה יכולה לייצר מספיק נזילות כדי לעמוד בהתחייבויותיה
מפגש 7
נושא ראשי: סיכונים תפעוליים
נושאי משנה: הגדרת הסיכון התפעולי; סיכונים טכנולוגיים; סיכוני סייבר; סיכונים משפטיים; סיכוני 
הון אנושי; מעילות והונאות; מערכות לניהול סיכונים תפעוליים
מפגש 8
נושא ראשי: תמורות בחובות נושאי משרה ותקנות ה ISOX
נושאי משנה: חובות נושאי משרה; חובת הזהירות; הסתמכות על יועצים חיצוניים; ארבעת 
המרכיבים של ה – SOX הישראלי וכיצד יכולה חברה פרטית להפיק ממנו תועלת ; יחידות עסקיות 
מהותיות; הערכה אפקטיבית של הביקורת הפנימית על הדיווח הכספי והצהרת מנהלים
מפגש 9
נושא ראשי: ניהול סיכונים פיננסיים
נושאי משנה: סיכוני מטבע; סיכוני אשראי לקוחות; סיכוני נזילות; סיכוני ריבית; סיכוני מדינה
מפגש 10
נושא ראשי: ניהול סיכונים פיננסיים
נושאי משנה: סיכוני מטבע; סיכוני אשראי לקוחות; סיכוני נזילות; סיכוני ריבית; סיכוני מדינה
מפגש 11
נושא ראשי: טכנולוגיות עסקיות לניהול סיכונים
נושאי משנה: סקירת טכנולוגיות מתקדמות לניהול סיכונים – BI  ,ERP ועוד
מפגש 12
נושא ראשי: ניהול סיכונים בחתך סקטוריאלי בנקים, ביטוח, גמל וכיו״ב
נושאי משנה: סקירה כללית על עקרונות ניהול סיכונים בהיבטי סקטור הבנקאות, ביטוח ושוק ההון, 
דוגמאות פרקטיות לתוכניות ניהול סיכונים בחברות ודרכי ישומן
סיכום הקורס


קורס ניהול סיכונים תאגידיים

מפגש 1
מהו ניהול סיכונים?
עקרונות ניהול סיכונים; טיפולוגיה של סיכונים; אבחון סיכונים; מה הם הגורמים לסיכון וכיצד הם 
נובעים מפעילותו השוטפת של הארגון; כיצד מקבלים החלטות בשיקול דעת; התרעות והימנעות 
מסיכונים
מפגש 2
סיכונים תפעוליים
הגדרת הסיכון התפעולי ; סיכונים טכנולוגיים; סיכונים משפטיים; סיכוני הון אנושי; מעילות והונאות;
מערכות לניהול סיכונים תפעוליים
מפגש 3
תמורות בחובות נושאי משרה ותקנות ה ISOX
חובות נושאי משרה; חובת הזהירות; הסתמכות על יועצים חיצוניים; ארבעת המרכיבים של ה –
SOX הישראלי וכיצד יכולה חברה פרטית להפיק ממנו תועלת ; יחידות עסקיות מהותיות; הערכה 
אפקטיבית של הביקורת הפנימית על הדיווח הכספי והצהרת מנהלים
מפגש 4
ניהול סיכונים פיננסיים
סיכוני מטבע; סיכוני אשראי לקוחות; סיכוני נזילות; סיכוני ריבית; סיכוני מדינה


לתיאום קורס מותאם התקשר 03-7330470 או כתוב לנו ל- erm@iarm.co.il