מתודולוגיית דירוג סיכון מדינה של קבוצת D&B

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
מדד סיכון המדינה של D&B

מדד הסיכון של D&B מספק נקודת מבט השוואתית, חוצת גבולות, על הערכת הסיכון בעשיית עסקים עם מדינה זרה. בעיקרו של דבר, מדד זה מבקש לתמצת את כל גורמי הסיכון במדינה - חיזוי תשלומים לייצוא והחזר השקעות בפרק זמן של מעל שנתיים.
 
מדד סיכון המדינה כולל 4 קטגוריות של סיכונים מרכזיים:

סיכונים פוליטיים
המצב הביטחוני הפנימי והחיצוני, מדיניות מיומנת ועקבית וגורמים נוספים שבאמצעותם ניתן לקבוע אם המדינה מאפשרת סביבה עסקית.

סיכוני מסחר
קדושת החוזה, יכולת שיפוטית, שקיפות רגולטורית, מידת השחיתות המערכתית, גורמים נוספים שבאמצעותם ניתן לקבוע אם הסביבה העסקית מקלה ומאפשרת ניהול עסקאות מסחריות.

סיכוני מקרו
שיעור האינפלציה, הגירעון הכספי, צמיחת אמצעי התשלום וכל הגורמים המקרו כלכליים אשר קובעים אם המדינה יכולה לספק צמיחה כלכלית בת קיימא והגדלה של הזדמנויות עסקיות.

סיכונים חיצוניים
איזון בחשבון השוטף, תנועות הון, יתרות מטבע החוץ, גודל החוב החיצוני וכל הגורמים הקובעים אם למדינה מטבע זר מספק כדי לענות על הסחר וההשקעות הזרות שלה.
 
רמות מדד סיכון המדינה
מדד הסיכון של D&B מחולק לשבע רמות: DB1-DB7. כל אחת מהרמות מחולקת לרבעונים (a-d), כאשר a מייצג סיכון מעט קטן יותר מ-b וכן הלאה. רק אינדיקטורDB7 אינו מחולק לרבעונים.

DB1 הסיכון הנמוך ביותר
הרמה הנמוכה ביותר של חוסר ודאות הקשורה לתשואות לא צפויות כגון יצוא, תשלומים, חובות חיצוניים ושירות ההון העצמי.

DB2 - סיכון נמוך
מידה נמוכה של אי ודאות הקשורה לתשואות בלתי צפויות. עם זאת, מבחינת גורמים מדינתיים יכול להיווצר מצב של תנודתיות גבוהה יותר של תשואה בעתיד.

DB3 - סיכון קל
מידת אי הוודאות על התשואות הצפויות מספיקה כדי להצדיק מעקב צמוד על סיכון המדינה. הלקוחות צריכים לנהל באופן פעיל את חשיפות הסיכון שלהם.

DB4 - סיכון בינוני
אי ודאות משמעותית לגבי התשואות הצפויות.  מומלץ על הלקוחות להגן על עצמם מפני הפסדים פוטנציאליים.

DB5 סיכון גבוה
אי ודאות גבוהה לגבי התשואות הצפויות. מומלץ לעסקים להגביל את החשיפה שלהם ו / או לבחור עסקאות עם תשואה גבוהה בלבד.

DB6  - סיכון גבוה מאוד
צפויה תנודתיות גבוהה מאוד ביחס לתשואות. דרושה תשואה גבוהה מאוד כדי לפצות על תוספת הסיכון או על עלות גידור הסיכון.

DB7 הסיכון הגבוה ביותר
כמעט בלתי אפשרי לחזות את התשואות. התשתית העסקית למעשה נשברת.

דוח מדינה מלא לדוגמה

דוח מדינה חודשי לדוגמה