פרסומים של הרשות לניירות ערך

רשות ניירות ערך פרסמה טיוטת תיקון שעניינה מתן הקלות לתאגידים קטנים, אוגוסט 2013

הוצעו ארבע הקלות לתאגידים מדווחים קטנים: ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית (iSox) ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית בחברות קטנות, מתן פטור מהוראות התוספת השניה לתקנות ניירות ערך. בעניין ניתוח סיכוני שוק לחברות קטנות אשר החשיפה שלהן לסיכוני שוק הנובעים ממכשירים פיננסיים נמוכה, והעלאת ספי הצירוף של דוחות כספיים של חברות כלולות בדוחות רבעוניים ושל הערכות שווי.