זיהוי סיכונים

ניהול סיכונים בסביבה הבית ספרית, יוסי זמרי

סיכון הוא תוצאה לא רצויה או מצב לא רצוי, שקיימת סבירות מסוימת שיתרחש. להבדיל מבעיה, שהיא תוצאה לא רצויה שכבר קרתה, סיכון הוא מצב שעדיין לא קרה, וניתן במקרים רבים למנוע את התממשותו. למעשה, "בעיה" היא לעתים קרובות סיכון שהתממש והפך למצב לא רצוי. ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף, שמטרתו לאתר סיכונים ולהפחית ככל האפשר את השפעתם.

כיצד מזהים סיכונים? – הכל על השלב הראשון בניהול סיכונים עו"ד אלון קוחלני, CRMA, יולי 2013

סקר סיכונים הנו הליך שיטתי שבאמצעותו מזוהים, מוערכים ומדורגים הסיכונים בארגון. זהו השלב הראשון ביישום והטמעה של תהליך ניהול סיכונים כולל (ERM) בארגון. מכאן שהליך זה, לא זו בלבד שהוא מהווה את נקודת ההתחלה ליישום ניהול סיכונים, אלא תוצאותיו מהוות את מסד הנתונים שעליו נשען ההליך כולו. היינו, כל הפעולות הננקטות בפרקטיקה זו של ניהול סיכונים נשענות על הממצאים שזוהו בשלב הנזכר.