רגולציה בעבודה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) 2013, נוסח מלא ומעודכן

מטרת תקנות אלה לקבוע את קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

פורסמה טיוטת נוהל קריטריונים למוסדות ומרצים לצורך הכנת תוכנית ניהול בטיחות

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 2013 , נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן תקבע רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. לקיום מטרה זו נקבעה תכנית להכשרת כשירים בבטיחות להכנת תכנית ניהול בטיחות, וזאת במסגרת שמונה ימי השתלמות, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

מטרת תקנות אלה לקבוע קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.