רגולציה בבנקאות

עדכון טיוטת הוראה בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

המפקח על הבנקים הודיע היום כי הוא מאמץ את עיקרי הדירקטיבה האירופית לעניין תגמול בבנקים, שנוסח סופי שלה פורסם בסוף יוני 2013 במסגרת יישום המלצות באזל III באירופה (DIRECTIVE 2013/36/EU- Capital Requirements Directive), ואשר יישומה באירופה יחל מיום 1.1.2014.

שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים

במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים ולשינויים בחוק הבנקאות רישוי, עלה הצורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בנושאשליטה או בעלות עניין בתאגידיםלא ריאליים שאינם בנק ולהרחיב את תחולתן.

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא הדירקטוריון(מס' 301)

קובץ זה מהווה ריכוז של עמדות מסוימות לגבי יישום ההוראה. הקובץ אינו מהווה רשימה מלאה של עמדות הפיקוח על הבנקים לגבי סוגיות שעלו ליישוםההוראה, או לגבי סוגיות אחרות שעשויות לעלות בעת יישומן.

ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיות לסיוע בהטמעת מדיניות ניהול סיכונים בבנקים, 30 ביוני 2013

ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה לאחרונה מסמך בשם"Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism". המסמך הנו מסמך ייעוץ והנחיה אשר ממוען לבנקים ופתוח לקבלת הערות לטיוטה עד ספטמבר הקרוב.

מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

הסדרי תגמול לא נאותים היוצרים תמריצים המעודדים נטילת סיכונים חריגים היוו אחד מהגורמים למשבר הפיננסי הגלובלי שסיכן את איתנותם הפיננסית של תאגידים בנקאיים. כחלק מתהליך הפקת לקחים מהמשבר, פרסמו גופי פיקוח בינלאומיים הנחיות להסדרת מדיניות תגמול הולמת וכללי ממשל תאגידי בתחום זה.

ניהול סיכוני אשראי – חוזר מספר 2385-06 – הפרשה נוספת לחובות מסופקים – (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 315)

הנחיות לתאגידים הבנקאיים הנדרשים לבצע הפרשה להפסדי אשראי, על התאגידים הבנקאיים לוודא כי סכום יתרת ההפרשה הקבוצתית לא יפחת מסכום יתרת ההפרשה הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות המסופקים

ניהול סיכוני אשראי-חוזר מספר-2384-06-ח – מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (ניהול בנקאי תקין הוראה מספר 313)

"אחד ממקורות סיכון האשראי התאגידים בנקאיים הוא ריכוזיות תיק האשראי. נקבעו מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים". החוזר מעדכן את סעיפי הגדרת החבות, עסקאות OTC ואת הוראות הדיווח

ניהול סיכוני ריבית – חוזר מספר 2377-06 – (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 333)

"במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל ולסטנדרטים המקובלים במדינות מובילות בעולם עלה הצורך לקבוע הוראה העוסקת בנושא ניהול סיכוני ריבית". "ההוראה כוללת בחלקה הסדרה של דרישות וציפיות קיימות של הפיקוח על הבנקים מתאגידיים בנקאיים ומתבססת בעיקר על עקרונות ועדת באזל לניהול ולפיקוח על סיכון ריבית שפורסמו בשנת 2004 בנושאים נקודתיים בוצעו השלמות והתאמות בהתבסס על פרסומי רשויות הפיקוח בארה"ב"

ניהול סיכוני שוק – חוזר מספר 2378-06- (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 339)

להתפתחויות בשוקי הכספים וההון בישראל למעבר מתיווך פיננסי למעמד של עשיית שוק לגלובליזציה ולחדשנות הפיננסית השפעה הולכת וגדלה על פוטנציאל החשיפה לסיכונים פיננסים הכרוכים במישורי הפעולה השונים של התאגידיים הבנקאיים". הוראה זו קובעת כללים לניהול ומדידה של סיכוני שוק המחילים את עקרונות היסוד הכללים שנקבעו בהוראה 310 בנושא ניהול סיכונים.

חוזר מספר ח-2383-06 – הערכת נאותות הלימות הון (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 211)

בחודש יוני 2011 פרסמה ועדת באזל לפיקוח בנקאי את מסמך באזל 3: מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית. לאור האמור במסמך זה מעדכן המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 211. העדכון כולל שינוי של סעיפי הערכת סיכון האשראי, וסקירת מערכת ניהול סיכון אשראי כלפי צד נגדי לצד תוספות בסעיף הסיכונים התפעולים. מועד תחילה של שיוניים להוראה הינו 1 לינואר 2014

הפיקוח על הבנקים עדכן את ההוראות להערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות. (הוראה מספר 314)

הוראה 314 המעודכנת מאמצת שבעה קריטריונים ומפרטת את הדרך הראויה ליישומם. בין התיקונים להוראה אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לקיום תהליכים נאותים של הערכת סיכוני אשראי ובקרות פנימיות אפקטיביות, קיום מערכת סיווג מהימן של חובות, קביעת תהליך תיקוף של מודל פנימי להערכתה סיכוני אשראי, אימוץ ותיעוד שיטת עבודה לטיפול בהפסדי אשראי ועוד.

הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות מפרסם דוח מסכם, הכולל את המלצותיו הסופיות המטרה: חיזוק התחרות והגברת כוחם הצרכני של משקי הבית והעסקים הקטנים, בנק ישראל, מרץ 2013

הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית שמונה על ידי שר האוצר ונגיד בנק ישראל, מפרסם היום דוח מסכם, הכולל את המלצותיו להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. הדוח מהווה המשך לדוח הביניים שפורסם בתאריך ה- 16.7.2012.

הוראות חדשות בנושא ניהול סיכונים וניהול אשראי, דצמבר 2012

במסגרת פעולותיו של הפיקוח על הבנקים לחיזוק איתנות המערכת הבנקאית בישראל, הפיץ המפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות ובאישור הנגיד, מספר הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות ועדכונים למספר הוראות קיימות.

Progress report table on the Basel III adoption

Progress report table on the Basel III adoption

ריכוז הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכונים

הוראות המפקח על הבנקים המשקפות את עמדתו לגבי הנורמות הנדרשות לניהול בנקאי תקין בתחומים שונים

באזל 3

מטרת המסמך "באזל 3" היא לטפל בחולשות שהתגלו ולהביא למערכת בנקאית עולמית יציבה יותר, מודעת יותר לסיכון ובעלת יכולת ספיגת הפסדים רחבה מבעבר.

טיוטת הוראה בנושא ניהול סיכוני אשראי

במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים, ולסטנדרטים מקצועיים במדינות מובילות בעולם, ובעקבות הניסיון שנצבר בפיקוח על הבנקים, עלה הצורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי העוסקות בנושא ניהול סיכון אשראי, כמפורט להלן.