רגולציה בחברות פיננסיות

עמדת ממונה - ממצאי ביקורת: ממצאי ביקורת רוחב בנושא המשכיות עסקית, יולי 2013

גופים מוסדיים חייבים לגבש תכנית המשכיות עסקית שתבטיח תפקוד רציף ותקין במצב חירום. לאור חשיבות הנושא, תימשך בחינת היערכות גופים מוסדיים להמשכיות עסקית בביקורות פרטניות ובתרגולים, לרבות בחינת הטיפול בליקויים שנתגלו בגופים מוסדיים במהלכם.

עמדת ממונה - הבהרה: התנהלות גוף מוסדי בעת התקשרות בעסקה מהותית - טיוטה

מסמך זה מפרט את ציפיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "הממונה"( לגבי התקשרות גוף מוסדי בעסקה מהותית. בבדיקת התקשרות בעסקה מהותית, הממונה יבחן תהליכים, נתונים, ניתוחים ודוחות שהוגשו לאורגנים הרלוונטיים ופרוטוקולים של דיונים שנערכו בנושא זה.

ניהול סיכון ריבית

ניהול סיכון ריבית נועד לשמור על רמת הסיכון בגבולות סבירים, כך שהתאגיד הבנקאי לא ייחשף להפסדים משמעותיים ותשמר יציבותו. ההוראה מכסה את כלל סוגי סיכון הריבית על כלל המכשירים הפיננסיים בתאגיד הבנקאי.

רשות ניירות ערך - עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ למוסדיים- נייר להערות הציבור

ביום 21 במרץ 2013, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות"), להערות הציבור (עד ליום 15 במאי 2013), מסמך עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ למוסדיים.

ניהול סיכון נזילות (ניהול בנקאי תקין, הוראה מס' 342)

שני מסמכים של ועדת באזל. המסמך הראשון מספטמבר 2008 עוסק בעקרונות לניהול נאות ופיקוח על סיכון הנזילות. המסמך השני מדצמבר 2010, הינו חלק ממקבץ מסמכים לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית (באזל III) מציג שני מדדים פיקוחיים חדשים לאמידה כמותית של סיכון הנזילות וכלים פיקוחיים נוספים לניטור אחר הסיכון.

טיוטת קודקס הרגולציה העתידי - שער 5 חלק 1 - ממשל תאגידי וניהול סיכונים

הטיוטה מאגדת הוראות הנוגעות לממשל תאגידי וניהול סיכונים, שמקורן בחקיקה, בתקנות הדירקטוריון וועדותיו, ובחוזרי הממונה.

פורסמו תקנות בנושא כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים כותבת: ענבל ציון, אוגוסט 2012

ביום 7 ביוני 2012, פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב 2012.

מדריך הטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות השקעה, יוני 2011

התפתחות החקיקה הסביבתית בישראל ובעולם, הצטרפות ישראל ל־OECD והמודעוּת הציבורית הגדלה והולכת לנושאי סביבה, הופכות סיכונים סביבתיים לסיכונים פיננסיים משמעותיים. התפתחויות אלו מחייבות הגברת המודעוּת בגופים מוסדיים והתייחסות לסיכונים סביבתיים בתהליכי השקעה וניהול סיכונים בהם.