רגולציה בחברות ציבוריות

פורסם תיקון 20 לחוק החברות בנושא תנאי כהונה והעסקה כותבת: ענבל ציון

פורסם חוק החברות (תיקון מס' 20), שעניינו תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב ("חברת אג"ח").

תזכיר חוק בנושא ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית כותבת: ענבל ציון, נובמבר 2012

הצעת החוק נועדה להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות שהציעו לציבור יחידות השתתפות ("שותפויות מוגבלות ציבוריות") ולהבטיח הגנה ראויה על עניינם של ציבור בעלי יחידות ההשתתפות.

המלצות ועדת גלאי השנייה בגין דיווח כמותי על חשיפה לסיכונים

הרשות לניירות ערך עיגנה בשנת 2006 בחקיקה את המלצות ועדת גלאי השנייה בנושא דיווח על חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.