רגולציה במשרדי ממשלה

נוהל בנושא ניהול סיכונים בחברות הממשלתיות

חוזר שפורסם ע"י רשות החברות הממשלתיות לקביעת עקרונות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית למסד תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה, תוך יצירת מנגנוני בקרה.

ביצוע ותחזוקת סקר סיכונים תפעוליים

על משרדי הממשלה לזהות ולהעריך את הסיכון התפעולי המובנה בכל הפעילויות, התהליכים והמערכות המהותיים ולוודא שלפני הפעלת פעילויות, תהליכים ומערכות חדשים, הסיכון התפעולי המובנה בהם יהיה נתון לנוהלי הערכה נאותים.

גיבוש וניהול תכנית הפחתה

על משרדי הממשלה לזהות ולהעריך את הסיכון התפעולי המובנה בכל הפעילויות, המערכות והתהליכים העיקריים ולפעול למזעור סיכונים אלה ולצמצם את רמת הסיכון אליהם הם חשופים בביצוע הפעילות השוטפת.

גיבוש מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים

גיבוש מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים הינו חיוני למשרד לצורך מיסוד תהליכי ניהול הסיכונים התפעוליים במשרד ומבטא את תפיסת ניהול הסיכונים של הנהלת המשרד. המדיניות בהתאם להוראה זו תגובש לאחר השלמת סקר הסיכונים התפעוליים ותכנית ההפחתה במשרד, בכדי לאפשר למנהל הסיכונים התפעוליים המשרדי להתבסס על הידע והניסיון אשר נרכשו במהלך ביצועם

דיווח וריכוז אירועי כשל

על משרדי הממשלה ליישם תהליך לניטור שוטף של הסיכונים התפעוליים ושל חשיפות מהותיות להפסדים. דיווח שוטף של מידע רלוונטי, התומך בניהול פרואקטיבי של הסיכון התפעולי, ימסר למנהל הסיכונים המשרדי ולמנהל הסיכונים הראשי.

דו"ח חשיפות

משמש לדיווח שוטף של מידע רלוונטי, התומך בניהול פרואקטיבי של הסיכון התפעולי, מסכם את תהליך ניהול הסיכונים התפעוליים במשרד ומשקף את פרופיל הסיכון העדכני של המשרד.

עקרונות לניהול סיכונים תפעוליים במשרדי הממשלה

משרדי הממשלה חשופים לסיכונים מגוונים, אשר התממשותם עלולה לגרום לנזקים (כספיים ואחרים) למשרד, לממשלה ולפגיעה באיכות השירות הניתן לאזרחי המדינה. על מנת לאפשר להנהלות משרדי הממשלה להיערך מבעוד מועד למזעור הסיכונים מחד, ולהתמודדות עם התממשותם מאידך, על המשרדים להטמיע תהליך כולל של ניהול סיכונים תפעוליים.

פורסם חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות כותבת: ענבל ציון, אוגוסט 2012

ב-11 ביולי 2012, פרסם מנהל רשות החברות הממשלתיות חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות, שמטרתו לשפר מודעות ומוכנות לחירום בחברות הממשלתיות.