שיקולי ניהול סיכונים בהיערכות להמשכיות עסקית, מרצה: מר יוסי זמרי, יועץ בכיר, האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים

ההיערכות להמשכיות עסקית כוללת בין השאר תהליך סדור של ניהול סיכונים. ההרצאה שלפנינו מבודדת מתוך מכלול השיקולים של ניהול סיכונים שני מרכיבים קריטיים המשולבים זה בזה ומטפלת בהם; הראשון, ההתמודדות עם האגו הניהולי בתהליך זיהוי הסיכונים והשני, הנטייה הטבעית לזנוח את אותם סיכונים שלהם סבירות נמוכה להתממש.