מרציפות בשדה הקרב, לרציפות תפקודית והמשכיות עסקית, מרצה: ד"ר אביאם סלע, נשיא חטיבת הביטחון והייעוץ האסטרטגי, חב' מטריקס

ההרצאה עוסקת בדילמות הניהוליות העולות בהקשר של רציפות תפקודית המרצה מחבר בין מבצעים מיוחדים ומורכבים, שוערי כדורגל, נוח, סיפור המבול ועוד...