תמורות בחקיקת ה-SOX הישראלי כותב: רו"ח יובל גבאי

דוח הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל (דוח ועדת גושן), על רקע חקיקת - SOX) Sarbanes-Oxley Act of 2002) בארצות הברית, המליץ לאמץ באופן חלקי, ותוך ביצוע התאמות, את הוראות סעיפים 302 ו-404 לחוק האמריקני. ההמלצות התקבלו ותוקנו תקנות ועדת גושן אובשמן האחר תקנות ה - ISOX.