ניהול סיכונים משפטי כתב: עו"ד אלון קוחלני, CRMAi

חברי דירקטוריון, נושאי משרות ניהוליות, ועובדים אחרים יכולים גם הם למצוא את עצמם נאלצים להתמודד באופן אישי כנגד פעולות משפטיות המוגשות על ידי בעלי עניין, צדדים שלישיים ורשויות ממשלתיות בטענה להפרת חובותיהם לתאגיד. לאור האמור עולה הצורך להגן על נכסי הארגון ועל בעלי התפקידים מפני תביעות ונושים. ברשימה זו מציג המחבר ב"קליפת אגוז" את יסודותיה של דיסיפלינת ניהול סיכונים משפטי.