אתגרים בשילוב דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, מאת: נחום טיר-מנכ"ל האגודה הישראלית לבטיחות ולגהות תעסוקתית בע"מ, נובמבר 2013

פעילות הארגון כרוכה בנטילת סיכונים מתמדת ,ביניהם: סיכונים תפעוליים, פיננסיים וסיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה. שילוב דרישות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה במערכת הניהול של הארגון הינה נדבך חשוב בהעלאת הערך של הארגון.