עדכון טיוטת הוראה בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

המפקח על הבנקים הודיע היום כי הוא מאמץ את עיקרי הדירקטיבה האירופית לעניין תגמול בבנקים, שנוסח סופי שלה פורסם בסוף יוני 2013 במסגרת יישום המלצות באזל III באירופה (DIRECTIVE 2013/36/EU- Capital Requirements Directive), ואשר יישומה באירופה יחל מיום 1.1.2014.