ניהול סיכונים בקופות החולים, ינואר 2012

פעילות קופות החולים כרוכה בנטילת סיכונים שונים, ביניהם, סיכונים תפעוליים, סיכוני ציות, סיכונים פיננסיים, סיכונים אסטרטגיים וסיכונים אחרים הקשורים לקופה. מדיניות ניהול הסיכונים חשובה לקביעת פעולות שעל הקופה לנקוט על מנת לעמוד ביעדים ובמטרות שנקבעו לה . ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף ומטרתו לאתר סיכונים, להעריך את עוצמתם, לתעדף את הטיפול בהם ולהשקיע בצמצומם ובחיסולם.