ביקורת, בקרה וניהול סיכונים בתחום ההשקעות יאיר שני, סמנכ"ל השקעות, יוני 2013

בקרה וניהול סיכונים בתחום ההשקעות הכוללת מערך ביקורת פנימית מקצועי ולא תלותי, התבססות על סקר סיכונים, שמירה על נכסי העמיתים,  ציות להוראות החוק ולמדיניות ההשקעות, מניעת אכיפה מנהלית, שמירה על מוניטין בית ההשקעות