שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים

במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים ולשינויים בחוק הבנקאות רישוי, עלה הצורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בנושאשליטה או בעלות עניין בתאגידיםלא ריאליים שאינם בנק ולהרחיב את תחולתן.