הטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות השקעה, יוני 2011

מדריך זה נועד להגביר את מודעות גופים מוסדיים לַ צורך בשילוב שיקולים הקשורים בסיכונים סביבתיים בתהליכי השקעה, ולספק להם כלים יישומיים להטמעתם בפעילותם השוטפת ובניהול סיכוניהם, על בסיס הניסיון שנצבר בעולם.