כיצד מזהים סיכונים? – הכל על השלב הראשון בניהול סיכונים עו"ד אלון קוחלני, CRMA, יולי 2013

סקר סיכונים הנו הליך שיטתי שבאמצעותו מזוהים, מוערכים ומדורגים הסיכונים בארגון. זהו השלב הראשון ביישום והטמעה של תהליך ניהול סיכונים כולל (ERM) בארגון. מכאן שהליך זה, לא זו בלבד שהוא מהווה את נקודת ההתחלה ליישום ניהול סיכונים, אלא תוצאותיו מהוות את מסד הנתונים שעליו נשען ההליך כולו. היינו, כל הפעולות הננקטות בפרקטיקה זו של ניהול סיכונים נשענות על הממצאים שזוהו בשלב הנזכר.