עמדת ממונה - ממצאי ביקורת: ממצאי ביקורת רוחב בנושא המשכיות עסקית, יולי 2013

גופים מוסדיים חייבים לגבש תכנית המשכיות עסקית שתבטיח תפקוד רציף ותקין במצב חירום. לאור חשיבות הנושא, תימשך בחינת היערכות גופים מוסדיים להמשכיות עסקית בביקורות פרטניות ובתרגולים, לרבות בחינת הטיפול בליקויים שנתגלו בגופים מוסדיים במהלכם.