דיווח חברות על ניהול סיכונים בישראל - מגמות עיקריות, אלון לוי, ארנסט אנד יאנג, מאי 2012

סקר שנערך בקרב 50 חברות ציבוריות בבורסה לני"ע בת"א. נבחנו דיווחי החברות בדוחות הכספיים השנתיים בנושא ניהול סיכונים. נבדקו הנושאים הבאים: הקשר בין שינויים עסקיים עולמיים ומקומיים משמעותיים לדיווח על הסיכונים, התפתחות הדיווח במהלך השנים: 2009-2011