Crime does pay, רננה פרידליך, מנהלת צוות Forensic & Incident, יוני 2013

חברות משקיעות משאבים באבטחת מידע, אך למרות זאת נותרות פגיעות למתקפות, הנזק צפוי לגדול אם לא יהיה שינוי בתגובה.