חוזר מספר ח-2383-06 – הערכת נאותות הלימות הון (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 211)

בחודש יוני 2011 פרסמה ועדת באזל לפיקוח בנקאי את מסמך באזל 3: מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית. לאור האמור במסמך זה מעדכן המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 211. העדכון כולל שינוי של סעיפי הערכת סיכון האשראי, וסקירת מערכת ניהול סיכון אשראי כלפי צד נגדי לצד תוספות בסעיף הסיכונים התפעולים. מועד תחילה של שיוניים להוראה הינו 1 לינואר 2014