ניהול סיכוני שוק – חוזר מספר 2378-06- (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 339)

להתפתחויות בשוקי הכספים וההון בישראל למעבר מתיווך פיננסי למעמד של עשיית שוק לגלובליזציה ולחדשנות הפיננסית השפעה הולכת וגדלה על פוטנציאל החשיפה לסיכונים פיננסים הכרוכים במישורי הפעולה השונים של התאגידיים הבנקאיים". הוראה זו קובעת כללים לניהול ומדידה של סיכוני שוק המחילים את עקרונות היסוד הכללים שנקבעו בהוראה 310 בנושא ניהול סיכונים.