ניהול סיכוני ריבית – חוזר מספר 2377-06 – (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 333)

"במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל ולסטנדרטים המקובלים במדינות מובילות בעולם עלה הצורך לקבוע הוראה העוסקת בנושא ניהול סיכוני ריבית". "ההוראה כוללת בחלקה הסדרה של דרישות וציפיות קיימות של הפיקוח על הבנקים מתאגידיים בנקאיים ומתבססת בעיקר על עקרונות ועדת באזל לניהול ולפיקוח על סיכון ריבית שפורסמו בשנת 2004 בנושאים נקודתיים בוצעו השלמות והתאמות בהתבסס על פרסומי רשויות הפיקוח בארה"ב"