ניהול סיכוני אשראי-חוזר מספר-2384-06-ח – מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (ניהול בנקאי תקין הוראה מספר 313)

"אחד ממקורות סיכון האשראי התאגידים בנקאיים הוא ריכוזיות תיק האשראי. נקבעו מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים". החוזר מעדכן את סעיפי הגדרת החבות, עסקאות OTC ואת הוראות הדיווח