ניהול סיכוני אשראי – חוזר מספר 2385-06 – הפרשה נוספת לחובות מסופקים – (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 315)

הנחיות לתאגידים הבנקאיים הנדרשים לבצע הפרשה להפסדי אשראי, על התאגידים הבנקאיים לוודא כי סכום יתרת ההפרשה הקבוצתית לא יפחת מסכום יתרת ההפרשה הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות המסופקים
"לאור הפסדי האשראי הצפויים בתיקי האשראי של התאגידים הבנקאיים נדרשים התאגידים הבנקאיים לבצע הפרשה להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי (ההפרשה הקבוצתית), כאמור בהוראות הדיווח לציבור. יחד עם זאת, כאמור בהוראות הדיווח לציבור, על התאגידים הבנקאיים לוודא כי סכום יתרת ההפרשה הקבוצתית לא יפחת מסכום יתרת ההפרשה הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות המסופקים" . החוזר המעודכן כולל עדכון שיעור המגבלה לחבות קבוצת לווים, התאמת שיעורי השקלול של ערבויות מכר לשיעורים קבועים ועדכון שיעור המגבלה לסך החבות של הלווים הגדולים

למאמר המלא