סיכוני מקרו – "אורות אדומים" מצב המשק מאי 2013, פרסומי משרד האוצר

על פי דוח משרד האוצר הציג המשק בחודשים אפריל מאי תוצאות מעורבות. מחד, נרשם שיפור במדדי הפעילות הריאלית השוטפים, בגביית המסים ובסחר החוץ. מנגד נרשמה הרעה, בשוק העבודה, בשוק ההון, בכלכלה העולמית ובהלכי הרוח של הציבור.
בהיבט החיובי הצביעו נתוני הפעילות הריאלית על המשך מגמת השיפור בפעילות ברבעון הראשון של השנה. מדד הייצור התעשייתי לחודש פברואר עלה ב- 4.4 אחוזים, זאת בהמשך לעלייה המשמעותית בחודש ינואר. במקביל, מדד פדיון כלל ענפי המשק רשם עלייה בשיעור של 3.2 אחוזים, בהמשך לעלייה שנרשמה במדד בחודש הקודם. מנגד, במדד המכירות ברשתות השיווק, העדכני לחודש מרץ, נרשמה ירידה, זאת בהמשך לירידה בחודש פברואר. בהיבט השלילי מתייחס הדוח לסיכון הגובר בשוק הנד"לן בישראל לצד הירידה במדדי המניות בשוק ההון לצד הירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה
לעיון בסקירה
http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/507/2013-913.docx