פרקטיקות ניהול סיכונים - רו"ח אלון כהן, בנק לאומי

רו"ח אלון כהן - ראש ענף ביקורת ניהול סיכונים, ייעוץ משפטי וציות בביקורת הפנימית, בנק לאומי, בנושא "פרקטיקות ניהול סיכונים בראי רואה החשבון המבקר והמבקר הפנימי"