ניהול הבטיחות כמרכיב מהותי להשגת האיכות כותב: ד"ר אמיר פרי, מאי 2013

מתחקור אירועי בטיחות "כמעט תאונה" או תאונה, שנערכו בארץ ובעולם עולה כי גורמי השורש לאירועים אלה טמונים בבעיית איכות או תקלה באיכות. המשמעות הנגזרת מרעיון זה מתבססת על העובדה שלפיה ניהול האיכות וניהול הבטיחות שלובים זה בזה ואמורים למנוע בעיות איכות או תקלות איכות שתוצאתן לעיתים היא אירועי בטיחות.