מבקר המדינה מותח ביקורת על ניהול הסיכונים במשרד האוצר

על אודות חשיפות וסיכונים הקיימים בגין פעילויות פיננסיות שנעשות במחלקות השונות במשרד האוצר
בפרק העוסק בהלוואות ארוכות טווח של המדינה טוען המבקר כי " אף שמדובר בפיקדון בהיקף של יותר ממיליארד ש"ח, לא נמצא שאגף החשכ"ל ביצע עבודת מטה לניהול הסיכונים של המדינה בגין כספי הפיקדון הצמוד שעל החשכ"ל להחזיר. עוד מתברר, כי במשרד האוצר לא נקבעו נהלים מחייבים להעברת מידע למחלקת ניהול סיכונים באגף החשכ"ל , על אודות חשיפות וסיכונים הקיימים בגין פעילויות פיננסיות שנעשות במחלקות השונות במשרד האוצר, כגון החשיפה בגין כספי הפיקדון."

לעיון בדוח המבקר