פורסמה טיוטת נוהל קריטריונים למוסדות ומרצים לצורך הכנת תוכנית ניהול בטיחות

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 2013 , נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן תקבע רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. לקיום מטרה זו נקבעה תכנית להכשרת כשירים בבטיחות להכנת תכנית ניהול בטיחות, וזאת במסגרת שמונה ימי השתלמות, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.