Harvard Business Review: סקר התמודדות עם סיכוני הסייבר בעסקים

ההתרחבות העצומה בזמינות המידע מציבה הזדמנויות ואתגרים לעסקים וארגונים. אבטחת הנתונים היא אחת המשימות המרכזיות של ארגונים בסביבה תחרותית. במקביל, הידוק החוק ותקנות הרגולציה לצד העלאת רף הדרישה של לקוחות, אזרחים, ספקים ואחרים שאיתם מתקשרת החברה הופכת את השליטה בגישה לנתונים הכרחית.