הפיקוח על הבנקים עדכן את ההוראות להערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות. (הוראה מספר 314)

הוראה 314 המעודכנת מאמצת שבעה קריטריונים ומפרטת את הדרך הראויה ליישומם. בין התיקונים להוראה אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לקיום תהליכים נאותים של הערכת סיכוני אשראי ובקרות פנימיות אפקטיביות, קיום מערכת סיווג מהימן של חובות, קביעת תהליך תיקוף של מודל פנימי להערכתה סיכוני אשראי, אימוץ ותיעוד שיטת עבודה לטיפול בהפסדי אשראי ועוד.