עמדת ממונה - הבהרה: התנהלות גוף מוסדי בעת התקשרות בעסקה מהותית - טיוטה

מסמך זה מפרט את ציפיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "הממונה"( לגבי התקשרות גוף מוסדי בעסקה מהותית. בבדיקת התקשרות בעסקה מהותית, הממונה יבחן תהליכים, נתונים, ניתוחים ודוחות שהוגשו לאורגנים הרלוונטיים ופרוטוקולים של דיונים שנערכו בנושא זה.