ממשל תאגידי וניהול סיכונים בגופים מוסדיים - אתגרים ויעדים מגי בראום משרד האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון אפריל 2013

גופים מוסדיים, אתגרי הפיקוח ותפיסת עולם, ממשל תאגידי וניהול סיכונים, פיקוח מבוסס סיכונים