טיוטה לתקן ישראלי ת"י 2703 טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - קווים מנחים למוכנות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית

תקן זה מתאר את המושגים ואת העקרונות של מוכנות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית, ומספק מסגרת לשיטות ולתהליכים לזיהוי ולפירוט של כל ההיבטים שישפרו את מוכנות העסקית.