בחינת חלופות למערך היבוא, האחסון, הניפוק והשינוע של אמוניה במפרץ חיפה, אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ י.ל.ניתוח מערכות בע"מ, דצמבר 2011

בחודש ינואר 2010 פרסם המשרד להגנת הסביבה מכרז פומבי מס' 31/09 לבחירת יועץ לבחינת חלופות למערך היבוא, האחסון, הניפוק והשינוע של אמוניה במפרץ חיפה. מאחר ומיכל האמוניה הקיים במפרץ חיפה מהווה את אחד ממוקדי הסיכון, רואה המשרד חשיבות בבחינה מעמיקה של חלופות למיכל האמוניה הקיים במכלול היבטים (לוגיסטי, סביבתי וכו').