ניהול סיכון נזילות (ניהול בנקאי תקין, הוראה מס' 342)

שני מסמכים של ועדת באזל. המסמך הראשון מספטמבר 2008 עוסק בעקרונות לניהול נאות ופיקוח על סיכון הנזילות. המסמך השני מדצמבר 2010, הינו חלק ממקבץ מסמכים לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית (באזל III) מציג שני מדדים פיקוחיים חדשים לאמידה כמותית של סיכון הנזילות וכלים פיקוחיים נוספים לניטור אחר הסיכון.