פורסם תיקון 20 לחוק החברות בנושא תנאי כהונה והעסקה כותבת: ענבל ציון

פורסם חוק החברות (תיקון מס' 20), שעניינו תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב ("חברת אג"ח").