אבולוציה בעולם ניהול הסיכונים מאת: רו"ח גולן עוז, שותף, ואפרת ארנפלד, אשכול פיננסי, BDO זיו האפט דצמבר 2012

פעילות הבנקים כמתווך פיננסי כרוכה בנטילת סיכונים, שהעיקריים שבהם: סיכוני אשראי, סיכוני שוק ונזילות. לסיכונים אלה נלווים סיכונים נוספים כדוגמת סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים וסיכוני אסטרטגיה. מדיניות ניהול הסיכונים מכוונת להגדלת תוחלת הרווח כחלק מהאמצעים להשגת היעדים העסקיים שקבעו הבנקים לעצמם, תוך שמירה על רמת סיכון מאושרת ומבוקרת.