תזכיר חוק בנושא ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית כותבת: ענבל ציון, נובמבר 2012

הצעת החוק נועדה להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות שהציעו לציבור יחידות השתתפות ("שותפויות מוגבלות ציבוריות") ולהבטיח הגנה ראויה על עניינם של ציבור בעלי יחידות ההשתתפות.
תזכיר חוק בנושא ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית
ביום 11 בנובמבר 2012 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת השותפויות בנושא ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית.
 
רקע
בדברי ההסבר לתזכיר החוק צוין, בין היתר, כי בשנים האחרונות, ניכר גידול משמעותי בהיקף גיוס ההון מהציבור באמצעות הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה") על ידי שותפויות העוסקות בתחום חיפושי נפט וגז. רוב הגורמים המגייסים הון מהציבור באמצעות הבורסה פועלים במסגרת של חברות. לעומת זאת, מרבית התאגידים הפועלים בתחום חיפושי הנפט והגז שגייסו הון באמצעות הבורסה, מאוגדים כשותפויות מוגבלות לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 ("הפקודה"). לפי סעיף 63 לפקודה, ניהול עסקי השותפות המוגבלת נתון בידי השותף הכללי בלבד, והשותפים המוגבלים אינם רשאים לקחת חלק בניהול.
 
עוד צוין בדברי ההסבר כי כללי הממשל התאגידי החלים על השותפויות המוגבלות הנסחרות, מכוח הוראות הפקודה, תקנון הבורסה והסכם הנאמנות*, הינם חסרים, לא מעודכנים, ואינם מספקים הגנה ראויה לאינטרסים של ציבור המשקיעים. בשוק ההון בארץ ובעולם נודעת חשיבות רבה לעקרונות הממשל התאגידי, שעניינם יצירת מנגנוני בקרה ופיקוח על אופן ניהולם של תאגידים, ובעיקר כאשר מדובר בתאגידים המגייסים הון מהציבור.
 
הצעת החוק נועדה להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות שהציעו לציבור יחידות השתתפות ("שותפויות מוגבלות ציבוריות") ולהבטיח הגנה ראויה על עניינם של ציבור בעלי יחידות ההשתתפות. זאת, תוך התאמה, ככל הניתן, לכללי הממשל התאגידי החלים על חברות ציבוריות לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובשינויים המתחייבים מהמאפיינים הייחודיים של התאגדות באמצעות שותפות להבדיל מחברה.
 
תיאור תמציתי של חלק ממנגנוני הממשל התאגידי המוצעים במסגרת תזכיר החוק
מוצע לקבוע כי השותף הכללי בשותפות מוגבלת ציבורית יהיה חברה שהתאגדה בישראל, אשר עיסוקה הבלעדי הוא ניהול עסקי השותפות המוגבלת ("חברת השותף הכללי").
מוצע כי בדירקטוריון חברת השותף הכללי יכהנו לפחות שליש דירקטורים חיצוניים או שני דירקטורים חיצוניים, לפי הגבוה.
מוצע כי לפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר יהיו בעלי כשירות מקצועית.
מוצע כי הדירקטורים החיצוניים ימונו באסיפה הכללית בידי רוב מקרב בעלי יחידות ההשתתפות שאינם השותף הכללי או גורמים הקשורים אליו.
מוצע כי על הדירקטורים החיצוניים יחולו הוראות חוק החברות לעניין הכשירות למינוי, גמול והחזר הוצאות, משך הכהונה, הפסקת כהונה והוראות נוספות. כן מוצע כי יחולו ההוראות בחוק החברות לעניין דירקטורים בלתי תלויים.
מוצע כי בחברת השותף הכללי יכהנו דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במספר שאותו יקבע הדירקטוריון.
מוצע להחיל על דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברת השותף הכללי דרישות והגבלות בדומה לאלו החלות על דירקטור ונושא משרה בחברה ציבורית (לרבות חובת כשירות לביצוע התפקיד והצהרה על כך; איסור על כהונה של מי שהורשע בפלילים וכדומה; פקיעת כהונה עקב ביצוע עבירה וכדומה).
מוצע להבהיר כי חברת השותף הכללי חבה חובת זהירות וחובת אמונים כלפי השותפות המוגבלת.
מוצע לקבוע כי נושאי המשרה בחברת השותף הכללי חבים חובת זהירות ואמונים כפולה: הן כלפי חברת השותף הכללי בה הם מכהנים והן כלפי השותפות המוגבלת הציבורית. על נושאי המשרה כאמור לשקול את טובת השותפות המוגבלת הציבורית קודם לטובת חברת השותף הכללי.
מוצע להחיל את הוראות חוק החברות שעניינן זכויותיו של דירקטור, על דירקטור המכהן בחברת השותף הכללי.
מוצע להחיל את הוראות חוק החברות שעניינן מתן פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה, על נושאי משרה בחברת השותף הכללי.
מוצע להחיל על חברת השותף הכללי את החובה למנות יושב ראש דירקטוריון ומנכ"ל ואת הוראות החוק ביחס להפרדה בין שני התפקידים; הוראות לגבי כינוס ישיבות הדירקטוריון; חובת מינוי וועדת ביקורת; חובת מינוי מבקר פנימי, אשר תפקידו וסמכויותיו יתפרסו הן על חברת השותף הכללי והן על השותפות המוגבלת הציבורית; וחובת מינוי ועדה לאישור הדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת הציבורית.
מוצע להחיל בשותפות מוגבלת ציבורית את הוראות חוק החברות בנושא תביעה נגזרת והגנה נגזרת, בשינויים המחויבים, כך שכל מחזיק יחידת השתתפות או דירקטור בחברת השותף הכללי יהיו רשאים להגיש תביעה בשם השותפות בשל עילת תביעה שלה או להתגונן בשם השותפות. כמו כן, מוצע להסמיך את רשות ניירות ערך להשתתף בהוצאות התובע בתביעה נגזרת לפי שיקול דעתה, בהתאם להוראות ולמגבלות הקבועות בחוק החברות.
מוצע כי עסקאות מסוימות של שותפות מוגבלת ציבורית, לרבות עסקאות הנוגעות לשכר בכירים, יהיו טעונות אישורים מיוחדים.
להלן קישור לנוסח המלא של תזכיר החוק, כפי שפורסם בפורטל השירותים והמידע הממשלתי.

למאמר