PMO וקבוצת שיפור תהליכים: הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? כותבת: אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול, פברואר 2011

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
בארגונים רבים קיימות שתי מחלקות נפרדות, האחת – (Program Management Office (PMO האחראית על ניהול הפרויקטים בארגון, והשנייה – קבוצת שיפור תהליכים הנקראת לפעמים "ארגון ושיטות", האחראית על הגדלת היעילות של תהליכי העבודה. המאמר מתאר את הגדרת התפקיד של כל מחלקה, את נקודות ההשקה בין המחלקות האלה ומציע שת"פ ביניהן.