חוזר ניהול סיכוני ציות - אכיפה מנהלית גם בגופים מוסדיים, מאת: רו"ח דנה גוטסמן ארליך, שותפה ודניאלה לשינסקי, קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים, RAS) BDO Consulting Group), ספטמבר 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
ציות להוראות הדין ותרבות ציות הם תנאים הכרחיים לניהול תקין בכל גוף פרטי וציבורי. בעקבות פרסום חוק הגברת האכיפה בשוק ההון וחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך, נראה כי גופים רגולטורים נוספים לרשות לניירות ערך משכילים להבין את חשיבות החוק.