ריכוז הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכונים

הוראות המפקח על הבנקים המשקפות את עמדתו לגבי הנורמות הנדרשות לניהול בנקאי תקין בתחומים שונים
נושא מספר הוראה תאריך עדכון
ניהול סיכונים פיננסיים  
ניהול סיכונים 339 06/2004
ניהול סיכוני נזילות 342 10/2010
ניהול סיכון תפעולי 350 02/2012
מדידה והלימות הון  
רכיבי ההון 202 07/2011
הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 203 12/2010
גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי 204 06/2010
איגוח 205 05/2012
סיכון תפעולי 206 02/2012
סיכון שוק 208 05/2012
טיפול בפוזיציות לא נזילות 209 05/2012
הערכת נאותות הלימות ההון 211 06/2010