השפעות הרגולציה על הגופים המוסדיים כותב: רו"ח דרור יעקובסון, ספטמבר 2012

הוראות הרגולציה של השנים האחרונות הובילו לכך שריכוזיות הגופים המוסדיים שוב גבוהה. מאמר מסכם בסדרה בנושא תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל