אחריות הדירקטוריון בניהול סיכונים בקופות החולים כותבות: שרון ויטקובסקי טביב, שותפה, ראש מגזר ניהול סיכונים, רו"ח עדי יונגר נוה, סגנית שותפה, קבוצת ניהול סיכונים, BDO זיו האפט יוני 2012

ביום 5 בינואר 2012, פורסם חוזר בנושא ניהול סיכונים בקופות החולים על ידי סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים. מטרת החוזר היא לקבוע עקרונות להסדרת חובתה של קופת חולים לביצוע תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה, תוך יצירת מנגנוני בקרה.