איתור וניהול סיכונים כגורם מסייע בקבלת החלטות כותבות: שרון טביב, רו"ח, שותפה, דנה גוטסמן, רו"ח, סגנית שותפה, מחלקת ניהול סיכונים (BDO (RAS זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
כל ארגון פועל תחת הרכב גדול ומגוון של סיכונים המשפיעים או עלולים להשפיע בעתיד על פעילויותיו התפעוליות ו/או תוצאותיו העסקיות. סיכונים מסוגים שונים לרבות סיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שוק, סיכוני אשראי ונזילות, סיכונים לאי ציות כדוגמת אי עמידה בסטנדרטים וכללים מקובלים, אי עמידה בהוראות רגולטוריות שונות, וסיכונים תפעוליים.